PDPA

Home PDPA
PDPA

Mengizinkan Proses Data Peribadi Dan Notis Perlindungan Data Peribadi

Notis ini adalah dikeluarkan kepada anda oleh dan bagi pihak WCT Holdings Berhad dan syarikat-syarikat yang berkaitan* (selepas ini dirujuk sebagai "Kumpulan WCT") selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dalam notis ini "kami" merujuk kepada mana-mana syarikat dalam Kumpulan WCT.

Sumber dan Deskripsi Data Peribadi
Kami telah mengumpul dan/atau akan mengumpul data peribadi seperti yang didedahkan oleh/dikumpul daripada anda yang, bergantung kepada tujuan yang mana anda mendedahkan data, termasuk butir-butir peribadi anda (seperti: nama, tarikh lahir, jantina, bangsa, nombor kad pengenalan/pasport, status perkahwinan), butir-butir hubungan anda serta maklumat pendidikan, profesional, pekerjaan, kewangan, keluarga dan/atau maklumat lain yang mungkin anda akan memberi kepada kami. Beberapa data peribadi anda juga mungkin telah diperolehi oleh kami dari rekod-rekod awam, penerbitan media dan/atau pihak ketiga yang diberi kuasa dibawah undang-undang (pada masa pendedahan) untuk mendedahkan Data tersebut. (Secara kolektif dirujuk dalam Notis ini sebagai "Data" anda)

Tujuan dan Pendedahan
Data anda sedang atau akan diproses untuk tujuan-tujuan yang mana ia telah didedahkan oleh anda, seperti membolehkan kami membuat pertimbangan untuk memasuk kontrak dengan anda, untuk memenuhi obligasi-obligasi kontrak kami kepada anda dan/atau untuk menawarkan atau membekalkan produk dan/atau perkhidmatan kami kepada anda. Tambahan juga, Data anda juga sedang diproses atau akan diproses bagi membolehkan kami untuk mentadbirkan hubungan kontrak kami dengan lebih baik dan/atau untuk memberikan anda maklumat mengenai Kumpulan WCT, aktiviti, produk dan/atau perkhidmatan kami dan apa-apa tujuan lain yang berkaitan. (Secara kolektif dirujuk dalam Notis ini sebagai "Tujuan").

Bagi Tujuan tersebut, Data anda mungkin akan didedahkan kepada syarikat lain di dalam Kumpulan WCT atau ejen-ejen, wakil-wakil, rakan-rakan niaga, penasihat-penasihat profesional dan/atau perunding-perunding kami, perkhidmatan pihak ketiga dan/atau pembekal utiliti, kontraktor, pembekal dan/atau penjual dan juga kepada kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan/atau peraturan otoriti dan mana-mana pihak yang difikirkan perlu oleh kami untuk memenuhi Tujuan yang disebutkan di atas.

Akses, Pembetulan, Siasatan dan/atau Aduan
Anda berhak untuk meminta akses kepada Data anda dan untuk meminta untuk mengemas kini atau membetulkan Data anda. Untuk meminta akses atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan/atau aduan mengenai Data anda dan/atau cara ia diproses, sila hubungi Pengurus Hal Ehwal Korporat di 03-78066688 atau menghantar e-mel kepada kami di pdpa@wct.my. Sila ambil perhatian bahawa anda akan diminta untuk memberikan maklumat untuk mengesahkan identiti anda. Ia juga akan membantu jika anda boleh memberikan nama syarikat Kumpulan WCT yang (atau yang anda percaya adalah) memproses Data anda.

Persetujuan dan Pilihan anda
Kecuali untuk Data yang perlu bagi perlaksanaan kontrak antara kami (yang mana anda perlu memberikan Data anda gagal berbuat demikian anda mungkin akan melanggar perjanjian kontrak dan/atau kami mungkin tidak dapat memasuki kontrak dengan anda atau menyempurnakan obligasi kontrak kami kepada anda), anda boleh memilih sama ada untuk memberi Data anda dan (jika telahpun diberikan) boleh memilih sama ada untuk membenarkan, atau untuk menarik balik atau mengehadkan kebenaran anda untuk pengumpulan dan/atau pemprosesan Data anda seperti di atas. Jika anda tidak bersetuju atau ingin menarik balik atau mengehadkan kebenaran anda untuk pengumpulan dan/atau pemprosesan Data anda seperti di atas, sila lengkapkan Borang Tarikan Balik di sini.

Terima Kasih.

Untuk dan bagi pihak
WCT Holdings Berhad dan syarikat-syarikat yang berkaitan*
B-30-01,
The Ascent, Paradigm,
No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

*WCT Holdings Berhad, WCT Berhad, WCT Construction Sdn Bhd, WCT Land Sdn Bhd, Labur Bina Sdn Bhd, Gemilang Waras Sdn Bhd, Gabungan Efektif Sdn Bhd, Camellia Tropicana Sdn Bhd, Jelas Puri Sdn Bhd, Labur Bina Management Sdn Bhd, Subang Skypark Sdn Bhd, SkyPark RAC Sdn Bhd, SkyPark FBO Malaysia Sdn Bhd, Atlanta Villa Sdn Bhd, One Medini Sdn Bhd, WCT Land Resources Sdn Bhd, BBT Mall Sdn Bhd, WCT Properties Sdn Bhd, BBT Hotel Sdn Bhd, WCT F&B Management Sdn Bhd, WCT Property Management Sdn Bhd, Urban Courtyard Sdn Bhd, Segi Astana Sdn Bhd, Platinum Meadow Sdn Bhd, WCT Assets Sdn Bhd, WCT Realty Sdn Bhd, WCT Premier Development Sdn Bhd, Pioneer Acres Sdn Bhd, Jubilant Courtyard Sdn Bhd, WCT Acres Sdn Bhd, WCT Hartanah Jaya Sdn Bhd, WCT Equity Sdn Bhd, WCT Plantations Sdn Bhd, WCT Group Sdn Bhd, WCT Green Sdn Bhd, WCT Pioneer Development Sdn Bhd, WCT Phenomenon Development Sdn Bhd, WCT OUG Development Sdn Bhd and other companies which may be included in the future as related companies.

To read English version, click here